ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

  • A. 

   Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.

  • B. 
   Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.
  • C. 
   Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.
  • D. 
   Thành lập một tổ chức quá độ để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kết hợp tư tưởng của giai cấp công nhân với phong trào yêu nước là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284714

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON