OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

  • A. 

   cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  • B. 
   đất nước chưa được thống nhất.
  • C. 
   miền Nam được hoàn toàn giải phóng.
  • D. 
   cả nước độc lập, thống nhất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là đất nước chưa được thống nhất.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284638

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF