ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) tác động như thế nào đến tình hình miền Bắc nước ta? 

  • A. 
   Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân dân lần đầu tiên làm chủ chính quyền.
  • B. 
   Miền Bắc trở thành quốc gia độc lập tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • C. 
   Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • D. 
   Miền Bắc được giải phóng, hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) đã chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp, miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284287

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF