ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam đầu thế kỉ XX là 

  • A. 
   sự phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
  • B. 
   cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng cách mạng vô sản và dân chủ tư sản.
  • C. 
   sự chuyển biến về tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản trước tác động của chủ nghĩa Mác – Lênin.
  • D. 
   sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Đáp án A loại vì lúc này khuynh hướng vô sản ngày càng phát triển và dần chiếm ưu thế.

  - Đáp án B chọn vì lúc này tồn tại song song 2 khuynh hướng là dân chủ tư sản và vô sản trong phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam đầu thế kỉ XX. Trong đó, khuynh hướng dân chủ tư sản thì dần dần mất đi vai trò của mình và khuynh hướng vô sản ngày càng chứng tỏ sự phù hợp của mình đối với những yêu cầu mà lịch sử dân tộc đã đặt ra.

  - Đáp án C, D loại vì chỉ là 1 bộ phận nhỏ của phong trào yêu nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284309

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF