ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào sau đây có ý nghĩa to lớn như lời “hịch cứu quốc”, như “mệnh lệnh chiến đấu" của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? 

  • A. 
   “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1946).
  • B. 
   “Luận cương chính trị” của Đảng Cộng sản Đông Dương (10/1930).
  • C. 
   “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930).
  • D. 
   “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Sau Hiệp định Sơ bộ, trong khi ta nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản đã được kí kết thì thực dân Pháp lại bội ước và đỉnh điểm là việc chúng gửi tối hậu thư ngày 18/12/1946 cho ta. Nếu lúc này ta tiếp tục nhân nhượng thì sẽ mất nước.

  - Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ TƯ Đảng đã họp và quyết định phát động cả nước kháng chiến. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1946) có ý nghĩa to lớn như lời “hịch cứu quốc”, như “mệnh lệnh chiến đấu" của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF