OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của nhân dân ta là gì? 

  • A. 
   Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • B. 
   Sự giúp đỡ của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em.
  • C. 
   Tỉnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.
  • D. 
   Hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Nguyên nhân chủ quan:

  + Truyền thống yêu nước.

  + Sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  + Sự đoàn kết của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo chung của Đảng.

  - Nguyên nhân khách quan: chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi để ta tiến hành Tổng khởi nghĩa.

  => Nguyên nhân chủ quan luôn đóng vai trò quyết định, mà cụ thể là sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu không có sự  lãnh đạo của Đảng trong việc đoàn kết nhân dân tập dượt lâu dài 15 năm từ 1930 – 1945 với các phong trào 1930 - 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945 và sự nhạy bén chớp thời cơ khi phát xít Nhật đầu hàng Đông minh để lãnh đạo nhân dân nhanh chóng đấu tranh giành độc lập trước khi quân Đồng minh kéo vào nước ta thì chắc chắn dù có điều kiện khách quan thuận lợi đến đâu ta cũng không thể giành được độc lập. Xét ngay trong khu vực Đông Nam Á, cùng trong bối cảnh khách quan thuận lợi là phát xít Nhật đầu hnagf Đồng minh, chỉ có 3 nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào là giành được độc lập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284277

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON