OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một trong những điểm của phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

  • A. 
   Là phong trào đầu tiên do Đảng lãnh đạo. 
  • B. 
   Mục tiêu đánh Pháp và phong kiến để giành độc lập.
  • C. 
   Có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
  • D. 
   Lần đầu tiên công nhân, nông dân tiến hành bãi công, biểu tình.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án A chọn vì sau khi thành lập đầu năm 1930, phong trào cách mạng 1930 – 1931 là phong trào đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo.

  - Đáp án B loại vì mục tiêu là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc => nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất, chưa nêu vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  - Đáp án C loại vì trong các tầng lớp nhân dân cần phải kể đến 1 bộ phận là đối tượng của cách mạng là đại địa chủ tay sai, tư sản mại bản.

  - Đáp án D loại vì ngay từ giai đoạn đầu thế kỉ XX, công nhân Việt Nam đã có các cuộc bãi công, tiêu biểu là bãi công Ba Son tháng 8/1925 hay đến năm 1928 khi các hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện phong trào vô sản hóa thì công nhân đã có các hoạt động bãi công rộng lớn ở nhiều nơi trên cả nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284262

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON