OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là 

  • A. 
   thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
  • B. 
   gửi yêu sách đến hội nghị Vec-xai. 
  • C. 
   đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. 
  • D. 
   tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Luận cương đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân là con đường cách mạng vô sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260217

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON