ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khuynh hướng cách mạng vô sản đã thắng thể trong phong trào cách mạng ở Việt Nam vào năm 1930, vì 

  • A. 
   đáp ứng được mọi nguyện vọng của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội. 
  • B. 
   khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản đã lỗi thời nên phải nhường chỗ. 
  • C. 
   giải quyết trực tiếp mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu trong xã hội ở thuộc địa.
  • D. 
   đây là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu lịch sử. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A loại vì đại địa chủ và tư sản mại bản là đối tượng của cách mạng nên khuynh hướng cách mạng vô sản đã thắng thể trong phong trào cách mạng ở Việt Nam vào năm 1930 không đáp ứng nguyện vọng của bộ phận này.

  - Đáp án B loại vì khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản không đáp ứng được yêu cầu của dân tộc, không phù hợp với dân tộc ta chứ không phải là do lỗi thời, nhiều nước tiến hành theo khuynh hướng này và vẫn thành công.

  - Đáp án C loại vì khuynh hướng cách mạng vô sản đã thắng thể trong phong trào cách mạng ở Việt Nam vào năm 1930 là do khuynh hướng này là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu lịch sử. Cụ thể:

  + Khuynh hướng tiên tiến: thể hiện rõ ở thắng lợi của cách mạng tháng Mười và kết quả mà cuộc cách mạng này đạt được, nhất là việc đưa nhân dân lên làm chủ đất nước, hướng đến xây dựng một xã hội tiến bộ không còn người bóc lột người.

  + Đáp ứng yêu cầu lịch sử: lúc này, yêu cầu số 1 và quan trọng nhất, cấp thiết nhất là giải phóng dân tộc. Khuynh hướng vô sản phù hợp với hoàn cảnh của nước ta, phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Thực tế chứng minh con đường giành độc lập theo khuynh hướng cách mạng vô sản là hoàn toàn đúng đắn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260180

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF