ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác? 

  • A. 
   Phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo, thống nhất. 
  • B. 
   Đảng ra đời gắn với phong trào công nhân, phong trào yêu nước. 
  • C. 
   Phong trào công nhân không thể tách rời phong trào yêu nước. 
  • D. 
   Sự ra đời của Đảng quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án A chọn vì từ khi Đảng ra đời, phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo với đường lối đấu tranh thống nhất.

  - Đáp án B loại vì Đảng ra đời = chủ nghĩa Mác – Lê-nin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước. Đây là những nhân tố dẫn tới sự ra đời của Đảng. Việc xác định Đảng ra đời gắn với phong trào công nhân, phong trào yêu nước không cho thấy sự phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác.

  - Đáp án C loại vì phong trào công nhân vốn là một bộ phận của phong trào yêu nước. Bên cạnh đó, việc phong trào công nhân không tách rời khỏi phong trào yêu nước không cho thấy phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác.

  - Đáp án D loại vì đây là vai trò, ý nghĩa về sự ra đời của Đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260162

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF