OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đặc điểm nổi bật của lực lượng tiểu tư sản, trí thức trong phong trào yêu nước (1919-1925) của Việt Nam là gì? 

  • A. 
   Nguồn gốc xuất thân từ nông dân nên có tinh thần yêu nước và cách mạng triệt để. 
  • B. 
   Hoạch định được con đường cứu nước mới theo khuynh hưởng cách mạng vô sản. 
  • C. 
   Luôn nhạy cảm với thời cuộc, dễ tiếp thu và tuyên truyền những tư tưởng tiến bộ. 
  • D. 
   Biết cách tập hợp lực lượng toàn dân tộc tham gia vào tổ chức tiền thân của Đảng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Đáp án A loại vì đây là đặc điểm của giai cấp công nhân.

  - Đáp án B loại vì tiểu tư sản, trí thức không phải là lực lượng hoạch định được con đường cứu nước mới theo khuynh hưởng cách mạng vô sản mà con đường này được Nguyễn Ái Quốc tìm ra và vì nó phù hợp với thực tiễn lịch sử, đáp ứng được yêu cầu của lịch sử Việt Nam nên được nhân dân ta lựa chọn.

  - Đáp án C chọn vì một đặc điểm nổi bật của lực lượng tiểu tư sản, trí thức trong phong trào yêu nước (1919-1925) của Việt Nam là luôn nhạy cảm với thời cuộc, dễ tiếp thu và tuyên truyền những tư tưởng tiến bộ.

  - Đáp án D loại vì lúc khi Đảng chưa ra đời thì chưa có tổ chức, lực lượng nào có thể tập hợp lực lượng toàn dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260214

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON