OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng về điểm tương đồng của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực lanta? 

  • A. 
   Bảo đảm việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc. 
  • B. 
   Hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước cũng thể chế chính trị. 
  • C. 
   Đều có sự phân cực rõ rệt giữa hai hệ thống chính trị xã hội khác nhau. 
  • D. 
   Quan hệ quốc tế thường bị chi phối bởi các cường quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A loại vì cả hai trật tự này đều không nêu ra vấn đề bảo đảm việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc mà áp đặt sự giữa nước thắng trận đối với nước bại trận.

  - Đáp án B loại vì với trận tự hai cực Ianta, sự thỏa thuận gắn với 1 bên là Liên Xô (XHCN) và 1 bên là (Mĩ, Anh) TBCN.

  - Đáp án C loại vì ở trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn chỉ có các nước TBCN.

  - Đáp án D chọn vì điểm tương đồng của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực lanta là quan hệ quốc tế thường bị chi phối bởi các cường quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260149

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON