ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929) đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam. Đó là mâu thuẫn giữa 

  • A. 
   giai cấp vô sản với tư sản phản cách mạng.    
  • B. 
   dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. 
  • C. 
   giai cấp vô sản với bọn phản động Pháp. 
  • D. 
   giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929) đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam. Đó là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260174

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF