ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?

  • A. 
   Mặt trận Liên Việt.       
  • B. 
   Mặt trận Đồng Minh.
  • C. 
   Mặt trận Việt Minh.    
  • D. 
   Mặt trận thống nhất dân tộc phản để Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261425

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF