ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là

  • A. 
   đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai ( 18 - (6 - 1919).
  • B. 
   đọc Sơ thào Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7 - 1920).
  • C. 
   tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12 - 1920).
  • D. 
   thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6 - 1925). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là đọc sơ thào Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7 - 1920).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261379

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF