ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

  • A. 
   vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.
  • B. 
   hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
  • C. 
   vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.
  • D. 
   thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930, phong trào đấu tranh của nhân dân ta diễn ra mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhưng cuối cùng đều thất bại. Nguyên nhân là:

  + Chưa có đường lối đấu tranh hợp lí (ngọn cờ phong kiến đã gãy gục, con đường cứu nước theo hướng dân chủ tư sản thì mới du nhập vào nước ta cần trải qua thực tiễn đấu tranh để kiểm nghiệm).

  + Chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo (giai cấp phong kiến không phù hợp, sĩ phu yêu nước tiến bộ thì ít nhiều vẫn có những hạn chế trong nhận thức, tư tưởng).

  + Chưa có 1 tổ chức thống nhất đủ sức lãnh đạo đấu tranh. Con đường đấu tranh của nhân dân ta lúc này như người đi trong hầm tối chưa tìm thấy lối ra.

  - Đảng ra đời đã đáp ứng được các yêu cầu lịch sử đặt ra là:

  + Có 1 tổ chức thống nhất đủ sức lãnh đạo đấu tranh => Đảng là tổ chức thống nhất, đủ sức lãnh đạo đấu tranh.

  + Có đường lối đấu tranh đúng đắn => Đảng đã chứng minh điều này khi thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, xác định đường lối chiến lược, nhiệm vụ, lực lượng cách mạng,… của cách mạng Việt Nam cũng như thông qua thực tiễn đấu tranh sau khi Đảng thành lập.

  + Có giai cấp tiên tiến lãnh đạo: giai cấp công nhân – giai cấp sớm được tiếp thu với chủ nghĩa Mác – Lênin và có tinh thần cách mạng triệt để nhất, với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261416

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF