ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước?

  • A. 
   Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.      
  • B. 
   Việt Nam cách mạng đồng chí hội.
  • C. 
   Tân Việt cách mạng Đảng.                 
  • D. 
   Tâm tâm xã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi tìm thấy con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản thì Nguyễn Ái Quốc đã tích cực nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước. Đến thnasg 6/1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để đoàn kết các lực lượng đấu tranh nhằm chống đế quốc và tay sai, đồng thời thông qua tổ chức này để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261440

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF