OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), nhân tố đã góp phần tăng cường khối - đại đoàn kết ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là 

  • A. 
   Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
  • B. 
   Liên minh nhân dân Việt – Miên - Lào. 
  • C. 
   Hội phản đế đồng minh Đông Dương. 
  • D. 
   Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tháng 3/1951, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơme Ítxarắc, Mặt trận Lào Ítxala họp Hội nghị đại biểu để thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào, tăng cường khối đoàn kết ba nước trong đấu tranh chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278822

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON