ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy điền những cụm từ còn thiếu cho đúng với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) “... vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là... của sự phát triển của Cách mạng Việt Nam”. 

  • A. 
   “Thống nhất đất nước ............. yêu cầu”. 
  • B. 
   “Giải phóng dân tộc ......... quy luật khách quan”. 
  • C. 
   “Chủ nghĩa xã hội ............ yêu cầu”.
  • D. 
    “Thống nhất đất nước ........ quy luật khách quan”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nghị quyết của Đảng nêu rõ: “Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng thiết tha của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quân của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278837

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF