OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau trong cách xác định nhiệm vụ cách mạng trước mắt giai đoạn 1936-1939 so với giai đoạn 1930-1931 là gì? 

  • A. 
   Chống đế quốc và chống phong kiến. 
  • B. 
   Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh. 
  • C. 
   Chống đế quốc, phản động tay sai 
  • D. 
   Chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệm vụ trước mắt của hai phong trào được xác định như sau:

  Phong trào cách mạng 1930-1931: chống đế quốc và phong kiến tay sai giành độc lập.

  Phong trào cách mạng 1936-1939: do quy định hoàn toàn bởi lịch sử thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. Tại Hội nghị 7/1936, Đảng đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh dân chủ, cơm áo hòa bình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278816

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON