ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?

  • A. 
   Do ảnh hưởng tư tưởng “Tam dân” của Tôn Trung Sơn. 
  • B. 
   Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 
  • C. 
   Giai cấp công nhân đã chuyển sang giai đoạn đấu tranh tự giác. 
  • D. 
   Ảnh hưởng của Nhật Bản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ. Tiêu biểu nhất là sự ra đời của Việt Nam Quốc dân đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278812

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF