ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là

  • A. 
   nền kinh tế phong kiến tiếp tục phát triển. 
  • B. 
   nền kinh tế phong kiến đan xen tồn tại với kinh tế tư bản chủ nghĩa.  
  • C. 
   nền kinh tế phong kiến bị thủ tiêu nhường chỗ cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
  • D. 
   nền kinh tế tư bản chủ nghĩa chiếm vị trí quan trọng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp nên phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi tiến hành khai thác, Pháp vẫn duy trì phương thức khai thác bóc lột phong kiến trên mọi lƿnh vực kinh tế và đời sống xã hội.=> Nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278793

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF