ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  NĂM 1925, Nguyễn Ái Quốc chưa thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam vì lí do nào dưới đây? 

  • A. 
   Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản. 
  • B. 
   Công nhân chưa trưởng thành, chủ nghĩa Mác - Lênin chưa được truyền bá rộng rãi. 
  • C. 
   Lực lượng cách mạng chưa được tập hợp, giác ngộ đầy đủ. 
  • D. 
   Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có thể nói thời điểm NĂM 1925, Nguyễn Ái Quốc chưa thành lập ngay một chính đảng cộng sản mà đến NĂM 1930 mới thành lập. Muốn thành lập Đảng cần có những điều kiện: Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng: phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh.

  Tuy nhiên, thời điểm 1925 những yếu tố trên chưa hội tụ đầy đủ: hạt giống chủ nghĩa Mác - Lênin chưa bám sâu rễ vào cách mạng Việt Nam; phong trào công nhân NĂM 1925 tuy có bước phát triển nhưng chưa vượt qua được khuôn khổ của cuộc đấu tranh mang tính tự phát. Trước tình hình đó, sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc là thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền lí luận giải phóng dân tộc, chuẩn bị về tổ chức, cán bộ cho việc thành lập chính đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280182

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF