OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là

  • A. 
   cách mạng xã hội chủ nghĩa.       
  • B. 
   cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
  • C. 
   cách mạng dân chủ tư sản.      
  • D. 
   cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách mạng tháng Hai năm 1917 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới nhưng lại đưa đến việc thành lập hai chính quyền song song: chính quyền tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính.

  => Tháng 4-1917, trong Luận cưong tháng Tư, Lênin đã đề ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  => Tính chất của cách mạng tháng Hai là cách mạng xã hội chủ nghĩa

  =>Tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF