OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX là

  • A. 
   Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân
  • B. 
   Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến
  • C. 
   Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
  • D. 
   Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những đặc điểm của phong trào cần Vương bao gồm:

  Mục tiêu Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước, lập lại chế độ

  phong kiến.

  Lãnh đạo: gồm các văn thân sĩ phu yêu nước.

  Lực lượng tham gia: các văn thân sĩ phu yêu nước và nông dân, đồng thời có các tộc người thiểu số.

  Phạm vi hoạt động: rộng lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước, chủ yếu là Trung, Bắc Kì, về

  sau chuyển về vùng trung du, miền núi.

  Hình thức đấu tranh: khởi nghĩa vũ trang, lối đánh cơ động, linh hoạt; vũ khí thô sơ. Chưa

  có các hình thức đấu tranh phong phú khác.

  Không có sự liên kết giữa các cuộc khởi nghĩa trong phong trào và giữa phong trào cần Vương với phong trào khác

  =>Đặc điểm của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX là phong trào yêu nước theo khuynh

  hướng và ý thức hệ phong kiến (Sgk trang 126,128 phương pháp suy luận)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON