OFF
OFF
RANDOM
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là

  • A. 
   kháng chiến chống Pháp.  
  • B. 
   xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • C. 
   đấu tranh giành độc lập.  
  • D. 
   kháng chiến chống Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là kháng chiến chống Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF