OFF
OFF
RANDOM
04AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu là 

  • A. 
   phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội.
  • B. 
   dùng bạo động vũ trang để đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dân tộc. 
  • C. 
   dùng cải cách kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân. 
  • D. 
   thỏa hiệp với Pháp để được trao trả độc lập. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phan Bội Châu chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam (Sgk lớp 11 trang 140)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF