ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi hoàn thành cơ bản xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã làm điều gì?

  • A. 
   Khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
  • B. 
   Khai thác thuộc địa lần thứ hai. 
  • C. 
   Bắt đầu xúc tiến vào việc thiết lập bộ máy cai trị trên toàn Việt Nam. 
  • D. 
   Bắt đầu xúc tiến thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ ở phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi hoàn thành cơ bản xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay vào xúc tiến thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ ở phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280903

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF