OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít của nhân dân Việt Nam gắn liền với những phong trào cách mạng nào?

  • A. 
   Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939.
  • B. 
   Phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. 
  • C. 
   Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. 
  • D. 
   Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phong trào cách mạng 1930-1931 chưa có nhiệm vụ chống phát xít, nhiệm vụ trước mắt cụ thể là chống đế quốc và phong kiến tay sai.

  Thời kì 1936-1939 chủ nghĩa phát xít đã hình thành xâm chiếm nhiều quốc gia.

  Dựa vào Nghị quyết Quốc tế Cộng sản ta chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân chống phát xít phản đế Đông Dương => Phong trào dân chủ 1936 - 1939 gắn với quá trình chống phát xít. 1939-1945: Phát xít Nhật đã vào miền Bắc nước ta cấu kết với Pháp bóc lột nhân dân ta. Đến khi Cách mạng tháng Tám thành công thì ta mới loại bỏ hoàn toàn ách thống trị của Nhật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280919

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON