OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của việc thực hiện kế hoạch 5 NĂM lần thứ nhất (1961-1965) của nhân dân miền Bắc là gì?

  • A. 
   Miền Bắc được củng cố vững mạnh, có khả năng tự bảo vệ và đảm bảo nghĩa vụ hậu phương
  • B. 
   Nền kinh tế miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam. 
  • C. 
   Làm cho bộ mặt của miền Bắc thay đổi khác trước rất nhiều. 
  • D. 
   Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong giai đoạn 1961-1965, miền Bắc vẫn cần thực hiện đủ hai vai trò: xây dựng CNXH và thực hiện nghĩa vụ hậu phương với miền Nam. Hoàn thành kế hoạch 5 NĂM lần thứ nhất miền Bắc đã thực hiện tốt hai nhiệm vụ này. Hậu phương miền Bắc được củng cố vững mạnh có khả năng tự bảo vệ trước những hành động phá hoại của kẻ thù và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hậu phương lớn với miền Nam, cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280930

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON