ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Âm mưu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước ta sau Cách mạng tháng Tám NĂM 1945 là gì?

  • A. 
   Chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam.
  • B. 
   Bảo vệ chính quyền Trần Trọng Kim ở Việt Nam. 
  • C. 
   Mở đường cho đế quốc Mỹ xâm lược. 
  • D. 
    Đưa thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trung Hoa Dân quốc và thực dân Pháp kéo quân vào nước ta mục đích là cướp chính quyền cách mạng của ta. Còn bọn phản động trong nước cǜng nhân cơ hội đó để ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280922

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF