ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 có điểm giống nhau về

  • A. 
   giai cấp lãnh đạo.     
  • B. 
   phương pháp đấu tranh.
  • C. 
   nhiệm vụ trước mắt.            
  • D. 
   hình thức mặt trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tiêu chí

  Phong trào cách mạng 1930-1931

  Phong trào dân chủ 1936-1939

  Giai cấp lãnh đạo

  Công nhân

  Nhiệm vụ trước mắt

  Đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm cho công nhân và giảm tô thuế cho nông dân

  Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình

  Phương pháp đấu tranh

  Đấu tranh công khai

  Kết hợp đấu tranh công khai với bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp

  Hình thức mặt trận

  Chưa có mặt trận dân tộc thống nhất

  Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

  => Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 giống nhau về giai cấp lãnh đạo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261298

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON