OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của phong trào cách mạng 1936 - 1939 là: 

  • A. 
   Mang tính dân tộc sâu sắc.
  • B. 
   Mang tính dân tộc, dân chủ, trong đó nội dung dân chủ là nét nổi bật.
  • C. 
   Mang tính dân tộc là chủ yếu.
  • D. 
   Mang tính dân tộc, dân chủ nhân dân sâu sắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là chống đế quốc và chống phong kiến.

  - Nhiệm vụ trước mắt của phong trào 1936 – 1939 là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  => Tính chất của phong trào cách mạng 1936 - 1939 là: Mang tính dân tộc, dân chủ, trong đó nội dung dân chủ là nét nổi bật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261308

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF