ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự tham gia của nhiều lực lượng mới chủ yếu là do

  • A. 
   sự phát triển song song của hai khuynh hướng tư sản, vô sản.
  • B. 
   tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp.
  • C. 
   những mâu thuẫn xã hội ngày càng phát triển sâu sắc.
  • D. 
   sự xâm nhập của các hệ tư tưởng mới vào nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, bên cạnh các giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân), trong xã hội Việt Nam xuất hiện các giai cấp mới là tư sản, tiểu tư sản. Sự biến đổi này tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc ở thế kỉ XX. Mà cụ thể là tạo điều kiện cho việc tiếp thu và phát triển con đường giải phóng dân tộc theo hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261325

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF