OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vì 

  • A. 
   quần chúng được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị.
  • B. 
   Đảng có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.
  • C. 
   Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.
  • D. 
   sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì quần chúng ở đây chưa nêu rõ, chưa phân biệt rõ gồm những giai cấp, tầng lớp nào, không thể xếp chung lực lượng tay sai của đế quốc (tư sản mại bản, đại địa chủ phong kiến) vào với lực lượng quần chúng.

  B chọn vì Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp với sự biến đổi của tình hình quốc tế và trong nước nên thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cụ thể, do có sự sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai và sự nới lỏng một số chính sách tiến bộ của Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nên Đảng đã họp và chỉ rõ:

  - Nhiệm vụ trước mắt của phong trào 1936 – 1939 là: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  - Phương pháp đấu tranh là: kết hợp hình thức đấu tranh công khai với bí mật, hợp pháp với bất hợp pháp.

  - Chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

  C loại vì nếu không có sự lãnh đạo đúng đắn và chủ trương kịp thời của Đảng thì dù Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ thì phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân cũng không thể diễn ra rộng khắp, đông đảo và theo 1 đường lối thống nhất được.

  D loại vì nếu không có sự lãnh đạo đúng đắn và chủ trương kịp thời của Đảng thì không thể diễn ra phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân khi có sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261301

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF