ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị đại diện cho khuynh hướng: 

  • A. 
   vô sản.      
  • B. 
   phong kiến.         
  • C. 
   dân chủ tư sản.      
  • D. 
   cải lương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập từ cơ sở hạt nhân đầu tiên là Nam đồng thư xã – một nhà xuất bản tiến bộ với thành phần chủ yếu tham gia là tầng lớp tiểu tư sản trí thức thành thị như học sinh, sinh viên, giáo viên, công chức… Ngoài ra, Đảng còn phát triển khá mạnh vào hàng ngũ binh lính ngụy và một bộ phận tầng lớp trên ở nông thôn. Trong chương trình hành động của mình, Việt Nam Quốc dân đảng nêu rõ “đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.

  => Việt Nam Quốc dân đảng đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261366

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON