ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản? 

  • A. 
   Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921).
  • B. 
   Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930).
  • C. 
   Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
  • D. 
   Đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (7/1920).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) là sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261318

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF