ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại Hội nghị tháng 11 – 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là

  • A. 
   đánh đổ Nhật - Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
  • B. 
   đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.
  • C. 
   tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia ruộng đất cho dân cày.
  • D. 
   đánh đổ đế quốc và phong kiến, thực hiện quyền làm chủ cho nhân dân lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tại Hội nghị tháng 11 – 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261336

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON