OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 – 1941) so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930) là về

  • A. 
   hình thức chính quyền.   
  • B. 
   phương pháp đấu tranh.
  • C. 
   nhiệm vụ cách mạng.       
  • D. 
   giai cấp lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tiêu chí

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930)

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 – 1941)

  Giai cấp lãnh đạo

  Công nhân

  Nhiệm vụ cách mạng

  Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng để giành độc lập

  Phương pháp đấu tranh

  Sử dụng bạo lực của quần chúng để đấu tranh

  Hình thức chính quyền

  Chính phủ công nông binh

  Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  => Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 – 1941) so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930) là hình thức chính quyền sau khi cách mạng thành công.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261303

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON