ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được xem là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam vì đã

  • A. 
   tổ chức phong trào "vô sản hóa" giúp truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin đến với giai cấp công nhân - lực lượng lòng cốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • B. 
   chuẩn bị trực tiếp những điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • C. 
   đoàn kết giai cấp công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
  • D. 
   góp phần tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội VNCMTN đã chuẩn bị về mặt tổ chức, tư tưởng cho sự ra đời của ĐCS Việt Nam; được đánh giá là tổ chức tiền thân của ĐCS Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266295

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF