OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương, nghị quyết hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 - 1941 có điểm mới là

  • A. 
   Hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
  • B. 
   Quyết định thành lập chính quyền công - nông - binh
  • C. 
   Quyết định thành lập chính quyền của toàn dân.
  • D. 
   Sẽ thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tại hội nghị BCHTW 8, tháng 5/1941 đã chỉ rõ mục tiêu của CM nước ta; Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp- Nhật sẽ thành lập chính phủ nhân dân của nước VNDCCH. Còn tại Luận cương 10/1930 không đề cập đến việc lập chính quyền của nhân dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266328

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON