OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã khắc phục triệt để những hạn chế của Luận cương chính trị được thông qua trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (tháng 10 – 1930) và khẳng định trở lại tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị được thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

  • A. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 – 1940.
  • B. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 – 1941.
  • C. 
   Hội nghị toàn quốc của Đảng tháng 8 - 1945.
  • D. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 - 1939.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  - Hội nghị 7/1936: bước đầu khắc phục hạn chế của luận cương chính trị bằng việc xác định nhiệm vụ chiến lược là chống đế quốc và chống phong kiến.

  - Hội nghị tháng 11/1939: mở đầu quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  - Hội nghị tháng 5/1941: khắc phục triệt để những hạn chế của Luận cương chính trị, giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc, hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262935

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON