OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Anh chị hãy chỉ ra mối quan hệ giữa hai sự kiện sau

  1. Tháng 7 - 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.

  2. Tháng 12 - 1920 Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp.

  • A. 
   Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn.
  • B. 
   Mối quan hệ giữa chuyển biến trong hành động và nhận thức.
  • C. 
   Mối quan hệ giữa thực tiễn với lý luận.
  • D. 
   Mối quan hệ giữa chuyển biến trong nhận thức và hành động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  - Sự kiện tháng 7-1920: Nguyễn Ái Quốc xác định con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản (chuyển biến trong nhận thức).

  - Từ sự chuyển biến tron nhận thức -> Nguyễn Ái Quốc đã có những hành động cụ thể: bỏ phiếu tán thành quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262964

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON