OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 có ý nghĩa như thế nào đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

  • A. 
   Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
  • B. 
   Chứng tỏ chủ nghĩa Mác Lênin đã xâm nhập mạnh mẽ vào phong trào công nhân.
  • C. 
   Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.
  • D. 
   Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam hoàn toàn đấu tranh tự giác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Sự ra đời ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của chính đảng Cộng sản sau này. Bởi sau khi ra đời do hoạt động riêng rẽ và tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn.

  => Nguyễn Ái Quốc đã về nước và triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262952

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF