ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau căn bản về chức năng nhiệm vụ của mặt trận Việt Minh so với Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương là

  • A. 
   Thực hiện nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc.
  • B. 
   Thực hiện nhiệm vụ chức năng chính quyền.
  • C. 
   Thực hiện đoàn kết các lực lượng dân tộc.
  • D. 
   Thực hiện nhiệm vụ đoàn kết lực lượng công - nông ở Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  - Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dưong đoàn kết các giai cấp, tầng lớp nhân dân Đông Dương đấu tranh chống đế quốc, giành độc lập dân tộc.

  - Mặt trận Việt Minh: là mặt trận đầu tiên của riêng Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ đoàn kết lực lượng công – nông ở Việt Nam, chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262994

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF