OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX là

  • A. 
   Những hạn chế về cơ sở kinh tế - xã hội của Việt Nam
  • B. 
   Những hạn chế của con đường cách mạng tư sản.
  • C. 
   Hạn chế về tổ chức lãnh đạo và đường lối đấu tranh.
  • D. 
   Thực dân Pháp còn mạnh với vũ khí hiện đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Những nguyên nhân đưa đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914:

  - Cơ sở kinh tế - xã hội chưa đủ mạnh: giai cấp tư sản Việt Nam số lượng ít, thế lực kinh tế yếu. Hai giai cấp tư sản và tiểu tư sản vẫn chưa hình thành.

  - Chưa có một tổ chức thống nhất với đường lối đúng đắn.

  - Người lãnh đạo có hạn chế về chủ trương cứu nước, ảo tưởng vào kẻ thù.

   => Những hạn chế này tựu chung lại là hạn chế từ việc thiếu một cơ sở kinh tế - xã hội đủ mạnh. Tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thể vượt qua của các sĩ phu yêu nước đầu thế kỉ XX dẫn tới sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262960

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF