OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định trong giai đoạn 1936 - 1939 là

  • A. 
   “Chống đế quốc”, “chống phong kiến”.
  • B. 
   “Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng”.
  • C. 
   “Đánh đổ đế quốc Pháp”, “giành độc lập dân tộc”.
  • D. 
   “Chống phát xít”, “chống chiến tranh”, “chống bọn phản động thuộc địa”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Hội nghị tháng 7/1936 đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc và chống phong kiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262929

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF