OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

  • A. 
   Lật đổ ngai vàng phong kiến.
  • B. 
   Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật trên đất nước ta.
  • C. 
   Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.
  • D. 
   Đưa người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cách mạng Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945 là quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm và ách thống trị của phát xít Nhật gần 5 năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Công hòa do dân làm chủ, mở đầu kỉ nguyên độc lập, tư do ….Xuất phát từ nhiệm vụ quan trọng đó, có thể suy ra ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám -1945 là đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262934

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF