ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là

  • A. 
   Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 
  • B. 
   Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
  • C. 
   Giải quyết tàn dư của chế độ cũ để lại.    
  • D. 
   Đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn và rơi vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Hơn nữa, chính quyền mới ra đời nên còn non trẻ, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam lúc này là cần xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (âm mưu chung của các thế lực Trung Hoa Dân Quốc và Thực dân Pháp đều muốn chống phá và lật đổ chính quyền cách mạng nước ta). Chính quyền có mạnh thì mới có thể lãnh đạo nhân dân ta khắc phục những khó khăn khác, nếu chính quyền yếu thì những thách thức cũng không được giải quyết. Thực tế, công tác xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng của Đảng trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu nên những khó khăn về nạn đói, nạn dốt, tài chính và sau đó là giặc ngoại xâm đều được giải quyết.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262983

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF