OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm lớn nhất cho Đảng Cộng sản Đông Dương trong quá trình đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng giai đoạn 1936 - 1939 là

  • A. 
   Phải biết tranh thủ những điều kiện khách quan thuận lợi.
  • B. 
   Phải biết xây dựng được một Mặt trận Thống nhất dân tộc rộng rãi.
  • C. 
   Nhạy bén trong giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ chiến lược và sách lược.
  • D. 
   Kết hợp nhiều hình thức đấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  - Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam (1930 – 1945) luôn là chống đế quốc và chống phong kiến.

  - Tuy nhiên ở từng thời kì với hoàn cảnh lịch sử riêng, nhiệm vụ đó lại được giải quyết ngay hay tạm thời gác lại. Trong giai đoạn 1936 – 1939, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi, thuận lợi cho đấu tranh đồi dân sinh, dân chủ -> Đảng ta đã tạm gác lại nhiệm vụ chiến lược, thay đổi sách lược mới là đấu tranh với mục tiêu: chống phát xít, chống chiến tranh, giành tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Điều này thể hiện sự nhạy bén và sáng tạo trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ chiến lược và sách lược của Đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263000

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON